Giải pháp cho hệ thống camera: Lưu trữ dữ liệu camera trung gian (chỉ cần kết nối internet) Back up cho việc lưu trữ Local BẢNG GIÁ LƯU TRỮ ICLOUD/ DDNS QUA SEVER KHÔNG CẦN DÙNG THIẾT BỊ LƯU TRỮ  CHO CAMERA IP, ĐẦU GHI...